Licenčné podmienky a rozsah záruky na program:

 VRP pokladnica – driver pre tlačiareň

 

MONA o.z. zaručuje, že distribuovaný program cez Google Play portál bol verifikovaný a zaručuje správnu inštaláciu programu do zariadenia užívateľa. MONA o.z. neposkytuje žiadne iné záruky a ani na seba neberie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, vzniknuté v súvislosti s použitím dodaného softvérového produktu. Kúpou softvéru (programu alebo jeho upgrade) si užívateľ kupuje iba licenciu na používanie tohto softvéru podľa podmienok stanovených MONA o.z., výkon majetkových práv, ale zostáva aj naďalej výhradne v právomoci MONA o.z.. Právo používať konkrétnu licenciu softvéru vzniká koncovému užívateľovi dňom pripísania príslušnej peňažnej čiastky za používanie tejto licencie, na účet MONA o.z., alebo na účet autorizovaného predajcu softvéru MONA o.z..

MONA o.z. ako vykonávateľ autorských a majetkových práv si vyhradzuje právo neposkytnúť užívateľovi licencie program popr. upgrade programu v prípade, že bude zistené porušenie týchto licenčných podmienok užívateľom.

 

Užívateľ nesmie:

1. Vykonávať na dodanom softvérovom produkte akékoľvek zmeny, ani ho dekódovať a využívať tak získaný kód alebo databázu, alebo ich časti samostatne, alebo v spojení s iným programovým vybavením. Pri spojení alebo používaní nášho softvéru (alebo jeho častí) s iným programovým vybavením, na ktoré užívateľ nemá písomný súhlas od MONA o.z., okrem iného, stráca licenciu na používanie softvéru bez náhrad.

2. Poskytnúť ani zapožičať dodaný softvérový produkt ani jeho časť tretej osobe, alebo umožniť tretej osobe (bez zakúpenia riadnej licencie na to určenej) využívať dodaný softvérový produkt pomocou tzv. terminálových služieb – vzdialenej plochy cez internet a pod…

3. Predať dodaný softvér ani sa zriecť užívateľských práv v prospech tretej osoby. (Môže sa iba zriecť užívateľských práv bez náhrady.)

 

Užívateľ je povinný:

1. Zabrániť prípadnému odcudzeniu dodaného softvérového produktu.

2. Pred nasadením softvérového produktu na praktické využívanie sa plne oboznámiť so všetkými jeho funkciami, aj s funkciami nepopísanými v manuáli a s funkciami operačného systému, v ktorom je softvérový produkt používaný.

3. Okamžite skontrolovať všetky výstupy z programu s aktuálnou daňovou a právnou legislatívou, v prípade nezrovnalostí urobiť príslušnú nápravu.

4. Zabrániť prístupu k programu osobám, ktoré nepoznajú jeho funkcie a funkcie operačného systému, v ktorom je program používaný.

5. Používať program iba na bezporuchových zariadeniach nenapadnutých počítačovými vírusmi.

6. Uskutočňovať pravidelné aktualizácie (viackrát ročne cez internet) dodaného softvérového produktu.

 

MONA o.z. upozorňuje užívateľov, že softvérový produkt /aplikácia/ je chránená, okrem iného, jedinečným licenčným kľúčom. Zadaním licenčného kľúča do aplikácie  užívateľ súhlasí s týmito licenčnými podmienkami.

V prípade porušenia hore uvedených licenčných podmienok stráca užívateľ programu licenciu na používanie programu bez náhrad (z čoho vyplýva aj strata nároku na akýkoľvek zvýhodnený upgrade programu) a môže byť voči nemu vedené súdne stíhanie podľa Autorského zákona za zneužitie práv na používanie softvéru.